Ostatnio przeglądane:
Rewizja kanalizacyjna z klapą zwrotną Fronton do gąsiora półokrągłego HP10Mufa do rury spustowej 75 mmUsługa Dekarska
Pod pokrycie dachowe stosuję:

Papa termozgrzewalna podkładowa SBS ventimax

Nr. produktu: 2082
Cena za rolkę: 169.75 zł
Ocena produktu: 0.00/0 głosów
Opis produktu Papa termozgrzewalna podkładowa SBS ventimaxPapa termozgrzewalna podkładowa ventimax® do dwuwarstwowej renowacji i wentylacji starego pokrycia dachowego 

cena podana za rolkę papy - ilość w rolce 5 m

szerokość rolki: 1 metr


Papa  asfaltowa  zgrzewalna  IZOLMAT  PLAN  ventimax® podkład  jest  rolowym  materiałem  izolacyjnym  otrzymywanym  przez  odpowiednie  pokrycie  asfaltem  modyfikowanym SBS  impregnowanej asfaltem osnowy z tkaniny szklanej. Wierzchnia strona wstęgi papy pokryta jest  posypką mineralną  drobnoziarnistą,  spodnia  strona  papy  wzmocniona  jest  impregnowaną, wodoodporną,  specjalną  włókniną  polipropylenową.  Ta  specjalna  włóknina  posiada  niepalne powierzchnie  zgrzewania  (kolor  zielony),  dzięki  czemu  zgrzewając  tę  papę,  asfalt  na  spodniej stronie  pod  wpływem  ognia    palnika  nadtapia  się  tylko  poza  tymi  powierzchniami  i  papa przymocowana jest nie całą powierzchnią, lecz tylko częścią poza elementami w kolorze zielonym jak na powyższym zdjęciu. W ten sposób pod częścią papy (pola w kolorze zielonym),  która nie
jest  zamocowana do podłoża, a  tylko na nim  leży,    tworzy  się  system kanałów pozwalający na
wyrównanie ciśnienia pary wodnej powstającej z zawilgocenia starego pokrycia dachowego. Taki
system  renowacji  pokryć  dachowych  gwarantuje  nie  powstawanie  pęcherzy  w  nowo  ułożonej
papie  i możliwość wyjścia  pary wodnej  na  zewnątrz  przez  kominki wentylacyjne  ustawione  na
starym  pokryciu  dachowym  w  ilości  1  szt.  na  ok.50m².  Zapewniony  jest  więc  stały  proces
osuszania starego pokrycia dachowego.  

Papa  IZOLMAT  PLAN  ventimax®  podkład  jest przeznaczona  do  dwuwarstwowej  renowacji  starych  pokryć  dachowych  stropodachów wentylowanych  lub  niewentylowanych,  jako  papa  zgrzewalna  podkładowa  zgrzewana  do istniejącego wyremontowanego pokrycia z  pap asfaltowych, zagruntowanego  dyspersyjną masą
asfaltowo-kauczukową IZOLPLAST rozcieńczoną wodą wg instrukcji producenta, również na dachy
o wymaganej kilkudziesięcioletniej  żywotności pokrycia dachowego.  IZOLPLAST  zastosowany do gruntowania podłoża  jako  impregnat  asfaltowy umożliwia    osiągnięcie doskonałej przyczepności papy do podłoża, co zdecydowanie  wpływa na zwiększenie żywotności i skuteczności izolacji. Do papy IZOLMAT PLAN ventimax® podkład zgrzewana jest papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia  IZOLMAT  PLAN  protection®  PYE  PV250  S5  SS  o  specjalnych właściwościach  hamujących rozprzestrzenianie  się  ognia  zewnętrznego  lub  alternatywnie  jedna  z  pap  asfaltowych zgrzewalnych wierzchniego  krycia:  IZOLMAT PLAN PYE  PV250 S5 SS,  IZOLMAT PLAN  extra  PYE
PV200 S5 SS, IZOLMAT PLAN PYE PV200 S5 SS.  


System  dwuwarstwowej  renowacji  jest  szczególnie  przydatny  w  przypadku  ,  gdy  istnieje konieczność zerwania starego pokrycia dachowego z pap asfaltowych. Należy wówczas wykonać nowe pokrycie dachowe z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej na zagruntowanym podłożu.
Bardzo  wskazane  jest  w  tym  przypadku  zastosowanie  specjalnej  papy  asfaltowej  zgrzewalnej podkładowej  IZOLMAT  PLAN  ventimax®  podkład,  gdyż  spodnia  strona  tej  papy  umożliwia  jej połączenie funkcji papy podkładowej z funkcją zapewnienia wentylacji podłoża, co jest niezwykle ważne  ze względu na  ryzyko  istnienia  zawilgocenia podłoża,  zarówno w przypadku  stropodachu wentylowanego , jak i stropodachu niewentylowanego. W ten sposób przez kominki wentylacyjne w  ilości  1szt.  na  ok.50m2,  umieszczone  na  podłożu,  możliwe  będzie  osuszanie  zawilgoconych warstw dachu, przy jednoczesnym zapewnieniu jego szczelności.
Zalecane pochylenie połaci dachowej od 3% do 20%.

Papę  należy  mocować  metodą  zgrzewania.  Zaletą  tej  papy  jest niewątpliwie  szybkie  i  bezpieczne  jej  zgrzewanie,  nie  wymagające  zatrudnienia  specjalnie szkolonych  firm  – wystarczą  standardowe  fachowe  umiejętności  dekarskie. Kolejną  niewątpliwą zaletą  tej  papy  jest  duża  szerokość  kanałów wentylacyjnych  umożliwiająca  nie  pozalewanie  ich stopionym w czasie zgrzewania asfaltem, co może nastąpić w innych papach tego typu o bardzo wąskich kanałach wentylacyjnych.  

WARUNKI STOSOWANIA
Wykonywanie izolacji z zastosowaniem papy IZOLMAT PLAN ventimax® podkład powinno odbywać
się według projektu technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, informacją
techniczną  wyrobu  i    szczegółowymi  wytycznymi  do  projektowania  i  wykonywania  izolacji
zawartymi   w Systemach  Izolacji  IZOLMAT, przestrzegając zaleceń producenta pap dotyczących
doboru  pap  wierzchniego  krycia  do  poszczególnych  pap  podkładowych.
W  przypadku  stosowania  wyrobu  w  budynkach,  których  dotyczą  wymagania  klas  odporności
pożarowej,  element  budynku,  w  którym  zastosowano  wyrób  powinien  spełniać  wymagania  w
zakresie klas odporności ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia.
 
PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU
Papę  IZOLMAT  PLAN  ventimax®  podkład  należy  mocować  metodą  zgrzewania  do  starego
wyremontowanego pokrycia dachowego  z pap  asfaltowych. Zaleca  się przed  zgrzewaniem papy  
zagruntować  stare  warstwy  bitumiczne  dyspersyjną  masą  asfaltowo-kauczukową  IZOLPLAST
rozcieńczoną wodą, wg  instrukcji  producenta.  IZOLPLAST  zastosowany  do  gruntowania  starego
wyremontowanego  pokrycia  dachowego,  jako  impregnat  asfaltowy  umożliwia    osiągnięcie
doskonałej przyczepności papy do podłoża, co zdecydowanie  wpływa na zwiększenie żywotności i
skuteczności  izolacji.  Podłoże  powinno  być  wytrzymałe  mechanicznie,  bez  luźnych  
zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody.  
Wskutek  podgrzania  palnikiem  zarówno  podłoża,  jak  i  spodniej  strony  papy  wzmocnionej
specjalną  włókniną  polipropylenową,  asfalt  na  spodniej  stronie  pod  wpływem  ognia    palnika
nadtapia  się, ale nie na  całej powierzchni  spodniej, a  tylko w miejscach poza kolorem zielonym
jak na zdjęciu powyżej. W ten sposób w miejscach nie zgrzanych do podłoża, tworzy się system
kanałów  pod  papą,  umożliwiający  rozprężenie  pary  wodnej  i  dzięki  zastosowaniu  kominków
wentylacyjnych  możliwość  wyjścia  pary  wodnej  na  zewnątrz.  Taki  system  renowacji  pokryć
dachowych gwarantuje nie powstawanie pęcherzy w nowo ułożonej papie i zapewnia stały proces
osuszania starego pokrycia dachowego, przy jednoczesnym zapewnieniu jego szczelności.  
Następnie do papy  IZOLMAT PLAN ventimax® podkład  zgrzewana  jest  jedna  z   pap asfaltowych
zgrzewalnych wierzchniego krycia: IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5 SS, IZOLMAT PLAN
PYE PV250 S5 SS, IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5 SS lub IZOLMAT PLAN PYE PV200 S5 SS.    
W przypadku zerwania starych warstw papy,  papa IZOLMAT PLAN ventimax® podkład  zgrzewana
jest do wyremontowanego po   zerwaniu starego pokrycia, zagruntowanego  Izolplastem, podłoża
betonowego,  na  którym  ustawione  zostały  kominki  wentylacyjne.  Do  papy  IZOLMAT  PLAN
ventimax® podkład zgrzewana jest jedna z pap wierzchniego krycia wymienionych j.w.
Należy zachować zakład papy o szerokości ok. 9 cm   wzdłuż wstęgi   papy  i zakład o szerokości
ok.12 cm na połączeniu prostopadłym do długości wstęgi papy. Zakład papy wykonuje się po tej
stronie wstęgi papy, gdzie włóknina na spodniej stronie  na szerokości ok.9cm przy krawędzi papy
jest  tylko  w  kolorze  białym,  co  umożliwia  wykonanie  pełnego  zakładu.  Każdorazowo  po
zakończeniu  czynności  zgrzewania,  konieczne  jest  przeprowadzenie  kontroli  prawidłowości
wykonania połączenia papy na zakładach. Wymagany  jest wypływ masy asfaltowej o  szerokości
ok. 0,5÷1cm na całej długości zgrzewanego zakładu.  
W  obniżonych  temperaturach  otoczenia,  papa  IZOLMAT  PLAN  ventimax®  podkład  powinna  być
przed użyciem przechowywana przez 24 godz. w temperaturach nie niższych niż +18ºC.
Szczelność  i  żywotność  pokrycia  bitumicznego  zależy  również  od  starannego  mocowania
poszczególnych  jego warstw  oraz  od  prawidłowego wykonania  obróbek  dekarskich. Do  obróbek
attyk,  świetlików,  kominów  oraz  w  korytach  zlewowych,  w  okolicy  wpustów  dachowych  ,  na
dylatacje zaleca się zastosować papy modyfikowane SBS, wg rozwiązań obróbek detali dachowych
zawartych w Systemach Izolacji IZOLMAT. W miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na
pionową,  należy  zastosować  klin  styropianowy  lub  z wełny mineralnej  twardej.  Brzeg  papy  na
powierzchni pionowej dodatkowo przymocować specjalną listwą dociskową aluminiową mocowaną
na kołki i doszczelnić uszczelniaczem dekarskim.  

TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Rolki  papy  IZOLMAT  PLAN  ventimax®  podkład  w  banderolach  fabrycznych  zawierających
wymagane dane są ustawione na paletach przemysłowych drewnianych i ofoliowane.

Zarówno  podczas  transportu,  jak  i  składowania  rolki  papy  muszą  być  chronione  przed
zawilgoceniem,  zabezpieczone  przed  działaniem  promieni  słonecznych  i  ustawione  w  pozycji
stojącej w jednej warstwie w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się i uszkodzenie.  
Rolki papy należy magazynować na  równym podłożu w  ilości po max 1200  szt.  z  zachowaniem
odległości min.80 cm od następnej partii towaru i odległości min. 120 cm od grzejników.
W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego.
 


GWARANCJA MATERIAŁOWA wynosi 15 lat

CENA PODANA ZA 1 ROLKĘ - ilość w rolce 5 m
Ilość rolek papy na palecie: 24 szt.
Zobacz komentarze o Papa termozgrzewalna podkładowa SBS ventimax, lub napisz własną opinię.
Jeszcze nikt nie skomentował lub nie dodał opinni o tym produkcie.
Badz pierwszy i dodaj własna opinie !
Dodaj własny komentarz
 (max. 25 znaków)
';
Supro.pl nie odpowiada za treść opinii zamieszczanych przez internautów. Wypowiedzi naruszające zasady współżycia społecznego albo będące w sprzeczności z obowiązującym prawem - zostaną wyeliminowane. Autorzy komentarzy naruszających dobra osobiste innych osób mogą być pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
Odwiedzin : 62269
Site Meter
Prezentowany produkt o nazwie: Papa termozgrzewalna podkładowa SBS ventimax jego cena oraz opinie o nim w kategorii: Papa Podkładowa Termozgrzewalna


Wykonanie: E-GRUPA
(C) Copyrights 2005-2015 by Pokrycia dachowe Supro.pl | Wszystkie prawa zastrzeżone
W serwisie Dachy - Supro.pl używamy plików cookies i podobnych technologii np w celach: świadczenia usług, reklam, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Szczegóły znajdziesz na tej stronie: Kliknij Akceptuję - Zamknij