pokrycia dachowe w naszym sklepie

Niniejszy regulamin sklepu Internetowego www.supro.pl określa zasady korzystania ze sklepu Internetowego, w tym składania zamówień na produkty, dostarczania zamówionych produktów, kosztu wysyłki produktów oraz warunki reklamacji pomiędzy Sprzedającym - sklep Supro, a Nabywającym, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121)


1. Serwis Supro.pl prowadzi: sprzedaż towarów i usług (produktów), będących w jego ofercie za pośrednictwem strony internetowej www.supro.pl oraz hurtowni stacjonarnej, ul. Dworcowa 28, 89-632 Brusy. Ku spełnieniu art. 12 pkt 1

2. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.supro.pl, prowadzony jest przez Dach-Mir Mirosław Lewiński, Kaszuba 8, 89-634 Leśno, nip: 5551813374, regon: 220152449. Ku spełnieniu art. 12 pkt 2

3. Zamówienia można składać za pomocą strony internetowej www.supro.pl przez wybór produktu i zaznaczeniu opcji kup teraz, następnie Zamawiający wypełnia formularz z danymi oraz adresem wysyłki. Zamówienia oraz reklamacje można przesłać na adres e-mail: sklep@supro.pl lub za pomocą kontaktu telefonicznego z Biurem Obsługi Klienta, pod numerami telefonów: 739-070-444, 796-713-333, w godzinach 8.00-16.00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem Świąt. Obowiązkowe jest podanie danych Klienta: nazwisko, imię, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; jak również podanie nazwy i ilości towaru, formę dostawy oraz płatności. Ku spełnieniu art. 12 pkt 3 i 4

4. Ceny produktów umieszczone, na stornie www.supro.pl podane są w złotych polskich i zawierają wszyskie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki. Klient ma prawo wyboru opcji dostawy: odbiór własny lub za pomocą firmy kurierskiej. Koszt przesyłki podany jest na stronie: www.supro.pl/dostawa-i-koszty/. Zastrzegamy sobie prawo do zamian podanej ceny przesyłki w przypadku nietypowych gabarytów lub wagi zakupionych towarów. Cena ta będzie podana Zamawiającemu przed zawarciem umowy, z informacją o konieczności jej poniesieniu i uprzedniej akceptacji z jego strony. Towary są dostarczane wyłącznie na terenie Polski, na adres dostawy podany przez Kupującego na zamówieniu. Ku spełnieniu art. 12 pkt. 5 i 6

5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny na magazynie bądź u dostawców. Składający zamówienie otrzymuje, w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia informację o statusie zamówienia. Potwierdzenie zamówienia wysyłane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Zamawiającego adres e-mail bądź za pomocą kontaktu telefonicznego. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient informowany jest o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji: częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia, wybór innych dostępnych towarów w sklepie. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu oraz anulować do momentu ostatecznego zatwierdzenia - wysłanie danego zamówienia do Klienta. Dokonywanie zmiany możliwe jest poprzez wysłanie zmian w zamówieniu pocztą elektroniczną, na adres sklep@supro.pl lub telefonicznie, na numery: 739-070-444, 796-713-333, od godz.8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku. Przy każdej zmianie w zamówieniu, Klient otrzymuje potwierdzenie na adres e-mail.

6. Zamawiający może wybrać następujące płatności: za pobraniem, w formie przedpłaty lub przelew - termin zapłaty jest określony pomiędzy Zamawiającym, a Sprzedającym przed zawarciem ostatecznego zamówienia. Po uzgodnieniu, Zamawiający uiszcza należność, na konto: PKO BP Oddział Chojnice 54 1020 1491 0000 4102 0036 6146. Do każdej przesyłki dołączona jest faktura lub paragon, według wyboru Zamawiającego lub zostają przesłane listownie, w przypadku wysłania towaru spoza siedziby firmy. Ku spełnieniu art. 12 pkt 7

7. Zamówienia wysyłane są w terminie 1-2 dni roboczych w przypadku, gdy wybrany produkt znajduje się na magazynie, 3-4 dni robocze, gdy wysyłany jest spoza siedziby firmy lub może wystąpić dłuższy termin realizacji ze względu na nietypowe zamówienie. O terminie realizacji każdy Zamawiający zostaje poinformowany indywidualnie, na podany adres e-mail lub telefonicznie.

8. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są najpóżniej w ciągu 14 dni roboczych od wpłynięcia wypełnionego formularza reklamacji, który zamieszony jest poniżej regulaminu (załącznik nr 1). Towar wadliwy lub uszkodzony w transporcie, zostaje wymieniony na nowy, jeżeli jest to niemożlwie z powodu wyczerpania zapasów, sklep według decyzji Klienta zwarca mu równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne, dostępne w sklepie produkty. Przed odebraniem przesyłki posimy Klientów o sprawdzenie w obecności kuriera, czy produkt jest w stanie nienaruszonym. W przyadku wystąpienia niezgodności, prosimy o sporządzenie protokołu szkody z kurierem, po odebraniu przesyłki, albowiem taki tryb odbioru jest przedmiotem dodatkowej opcji umownej z firmą przewozową Fedex. W przypadku, gdy z jakiś względów zbadanie przesyłki niezwłocznie po jej otrzymaniu nie jest możliwe, a wymagałoby sporządzenia protokołu szkody do otrzymanej przesyłki, w tym celu prosimy o kontakt z firmą kurierską Fedex, infolinia: 801 002 800, 22 211 8000 lub bezpośrednio z firmą Dach-Mir, telefonicznie: 739-070-444, 796-713-333. Dokument można sporządzić do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru. Czytelny skan lub zdjęcie spisanego protokołu szkody, prosimy przesylać na adres e-mail: sklep@supro.pl. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu, jeżeli takie powstaną Sklep zwraca ntychmiast po otrzymaniu przesyłki i uzaniu reklamacji. Warunkiem zwrotu Klientowi kosztów związanych z transportem reklamowanych produktów jest przedłożenie przez Klienta dowodu poniesienia tych kosztów. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument zakupu oraz formularz reklamacji, patrz załącznik nr 1. Towar należy odesłać na adres firmy. Sprzedawca nie jest producentem produktów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego produktu na warunkach, oraz przez okres wskazany przez siebie. Jeśli do produktu dołączony jest dokument gwarancyjny, który przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej Ku spełnieniu art. 12 pkt 8

9. Klient może odstąpić od sprzedaży poprzez wypełnienie oświadczenia o odstąpieniu (załącznik nr 2) i przesłaniu go na adres firmy lub na adres e-mail: sklep@supro.pl. Produkt może zostać zwrócony tylko i wyłącznie, gdy będzie odesłany w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, tak aby produkt nie nosił śladów użytkowania oraz z nienaruszonymi plombami lub naklejkami ochronnymi. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Ku spełnieniu art. 12 pkt 9

10. Jeżeli Klient korzystający z prawa odstąpienia od umowy wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę. Sklep Supro nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionch przez niego dodatkowych kosztów. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu każdego produktu, gdy ten ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą. Ku spełnieu art. 12 pkt 10 i 11

11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi, których towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana na specjalne życzenie Klienta. Ku spełnieniu art. 12 pkt 12

12. Sklep Supro zobowiązany jest do dostarczenia produktów bez jakichkolwiek wad. Ku spełnieniu art. 12 pkt 13

13. Produkty sprzedawane mogą być objęte gwarnacją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora. Każdy taki produkt wysyłany jest z daną gwarancją. Wykaz produktów objętych gwarancją widoczny jest przy sprzedawanym Produkcie z adnotacją o objęciu gwarancją i okresie jaki obejmuje. Ku spełnieniu art. 12 pkt 14

14. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: poprzez zwrócenia się do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży, do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem owszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, lub może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Gwarancja, Reklamacje i Zwroty

1. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe (chyba, że podano inaczej). Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio w Firmie Supro.pl lub telefonicznie.
2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu.
3. Wszystkie wyroby ceramiczne wysyłane są na odpowiedzialność Zamawiającego. Supro.pl nie bierze odpowiedzialności za zniszczony towar, jednocześnie przykłada się na odpowiednie zabezpeiczenie podczas transportu.
W przypadku, gdy towar zostanie uszkodzony oraz sporzadzony protokól szkody w obecności kuriera, reklamację wysyłamy do firmy spedycyjnej. Jeżeli reklamacje zostanie pozytywnie rozpatrzona, zwracamy równowartosć towaru ( bez kosztów doręczenia ). Gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona przez firme spedycyjną, firma Supro.pl nie pokrywa kosztów straty. 4. Klient zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu i zwrot towaru, który nie nosi śladów użytkowania. Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu. Koszty odesłania towaru w przypadku zaakceptowanej reklamacji pozostają po stronie Supro.pl
5. Towary zamówione pod konkretny wymiar lub specyfikę klienta oraz towary ściągane na specjalne zamówienie nie podlegają zwrotowi.

Pozostałe:

1. Supro.pl zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów oraz zdjęcia produktów. Opisy oraz marki są własnościa ich włascicieli i jedynie przykładowe, służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. Serwis Supro.pl mimo dołożenia wszelkich staran nie ponosi odpowiedzialności za błędne zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach, niektóre z nich mogą być zdjęciami przykładowymi, podglądowymi.
2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Supro.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
3. Złożenie zamówienia w serwisie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".
4. Szczegółowe czynności związane z realizacja usług w sklepie internetowym, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu ( Polityka Prywatności) i stanowią integralna cześć regulaminu.
5. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

Wrazie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Polityka Prywatności

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane podczas rejestracji
Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego serwisu będziesz Musił/a podać swoje dane osobowe. Podczas tego procesu zapytamy Cię o Twój adres email na jakiego będziesz otrzymywała informacje z naszego serwisu.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu
Zanim będziemy mogli dokonać transakcji zakupu towaru w naszym serwisie zapytamy Ciebie o imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres dostawy towaru, numer telefonu oraz numer telefonu komórkowego, numeru Nip i dokładnego adresu Twojej działalności, w celu wystawienia paragonu czy faktury VAT.

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email.


W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierana podczas transakcji zakupu będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania Tobie zamówionego towaru. Są one obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?
Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie lub osobiście jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?
Po skontaktowaniu się z nami telefonicznie, osobiście, mailowo możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Konsument może skorzystać z pozasadowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Chcac skorzystać z możliwosci polubownego rozwiazywania sporów dotyczacych zakupów internetowych,
Konsument może złożyć swoja skargę np. za posrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Firma zbierająca dane:MEKROS Ltd
www.mekros.com

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na naszej stronie.

O Nas | Dla Producentów | Regulamin | Dostawa i koszty | Kontakt | Remonty i naprawa Dachów Warszawa | Roof covers English Roof covers Info
Pokrycia Dachowe Supro.pl
Sklep Internetowy
Wykonanie: E-GRUPA
(C) Copyrights 2005-2023 by Supro.pl | Wszystkie prawa zastrzeżone
W serwisie Dachy - Supro.pl używamy plików cookies i podobnych technologii np w celach: świadczenia usług, reklam, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Szczegóły znajdziesz na tej stronie: Kliknij Akceptuję - Zamknij